بررسی تکنیک COM Hijacking در راستای نگهداری دسترسی (Persistence)
مقاله
  • ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
  • Learning Road Map
  • ۱ دقیقه خواندن

بررسی تکنیک COM Hijacking در راستای نگهداری دسترسی (Persistence)