رول‌های شناسایی حملات مبتنی بر آسیب‌پذیری ZerologonZerologon - آکادمی راوین
12 نوامبر

Ruleهای مربوط به شناسایی اکسپلویت آسیب‌پذیری Zerologon

اما با توجه به این که در حال حاضر بسیاری از سازمان تیم امنیتی مناسب برای نوشتن Ruleهای مورد نیاز را ندارند، لذا تیم شکار تهدیدات سایبری آکادمی راوین تصمیم به انتشار Ruleهای شناسایی مربوط به آسیب‌پذیری Zerologon گرفت که در ادامه ارایه شده است.