عنوان دورهمدت زمانمدرستاریخ شروعروزهای برگزاریساعت برگزاریقیمتآزمون
red Penetration Testing
Zero to Hero
۱۶۰ ساعتاحسان نیک‌آورشنبه ۲ بهمنروزهای زوج۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۷.۵۰۰.۰۰۰ تومانداردجزییات دوره
red Web Hacking
Professional
۳۶ ساعترضا شریف‌زادهدوشنبه ۴ بهمندوشنبه و جمعه۲۱:۰۰ – ۱۸:۰۰۲.۴۰۰.۰۰۰ تومانداردجزییات دوره
red Android Reverse
Engineering
۳۰ ساعتمحسن طهماسبیدوشنبه ۴ بهمندوشنبه و پنج‌شنبه۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۲.۵۰۰.۰۰۰ تومانداردجزییات دوره
red Malware Analysis
Professional
۳۳ ساعتطاها توکلیچهارشنبه ۶ بهمنشنبه و چهارشنبه۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۲.۵۰۰.۰۰۰ تومانداردجزییات دوره
red Web Logic
Attacks
۱۶ ساعتمحمدحسین آشفته‌یزدیپنج‌شنبه ۱۴ بهمنپنج‌شنبه و جمعه۱۸:۰۰ – ۱۰:۰۰۹۵۰.۰۰۰ تومانداردجزییات دوره
red Windows Digital Forensics
Professional
۳۳ ساعتمهدی حاتمییک‌شنبه ۱۷ بهمنیک‌شنبه و سه‌شنبه۲۰:۰۰ – ۱۷:۰۰۲.۳۵۰.۰۰۰ تومانداردجزییات دوره
red Threat Hunting
Using Sysmon
۲۰ ساعتمهدی میرسلطانیپنج‌شنبه ۲۱ بهمنپنج‌شنبه و جمعه۱۵:۰۰ – ۱۰:۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰ تومانداردجزییات دوره
red Webshell
Hunting
۸ ساعتمهدی میرسلطانیپنج‌شنبه ۵ اسفندپنج‌شنبه۱۸:۰۰ – ۱۰:۰۰۷۰۰.۰۰۰ تومانداردجزییات دوره