عنوان دورهطول دورهمدرستاریخ شروعروزهای برگزاریساعت برگزاریارزش دوره
red Windows Kernel
Exploitation Professional
۴۵ ساعتطاها توکلیدر حال برگزاریشنبه
چهارشنبه
۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red OWASP Top 10
Web Application Vulnerabilities
۳۹ ساعترضا شریف‌زادهدر حال برگزاریشنبه
سه‌شنبه
۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۳.۵۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red Windows Internals
for Red Teaming
۴۲ ساعتپارسا صرافیان۲۸ خردادشنبه
سه‌شنبه‌
۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۶.۵۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
blue SOC
Management
۴۲ ساعتمهدی میرسلطانی۲ تیرپنج‌شنبه
جمعه‌
۱۷:۰۰ – ۱۰:۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
blue Threat Hunting
Incident Response &
۴۲ ساعتمهدی حاتمی۲۳ تیرپنج‌شنبه
جمعه‌
۱۷:۰۰ – ۱۰:۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
blue Network Traffic
Analysis
۵۱ ساعتعلی آهنگری۱۹ مرداددوشنبه
چهارشنبه
۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red Python for
Bug Hunters
۳۰ ساعترضا شریف‌زاده۲۰ مردادپنج‌شنبه
جمعه‌
۱۶:۰۰ – ۱۰:۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
blue Threat
Intelligence
۳۰ ساعتمحمد سیاه‌پوش۲۲ مردادشنبه
چهارشنبه
۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۳.۳۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red Active Directory
Attacks
۴۰ ساعتمهدی حاتمی۲ شهریورشنبه
چهارشنبه‌
۲۱:۰۰ – ۱۷:۰۰۴.۸۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red PowerShell
for Hackers
۳۹ ساعتمحسن امیری۵ شهریورشنبه
چهارشنبه‌
۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۳.۷۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red Android Application
Hacking Professional
۳۰ ساعتمحمدرضا تیموری۶ شهریوریک‌شنبه
سه‌شنبه‌
۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰۳.۶۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره