عنوان دورهمدرستاریخ برگزاریقیمت
red Red Team
Operation
فرزین کریمیچهارشنبه ۶ مرداددر حال برگزاریجزییات دوره
red JavaScript for
Bug Hunters
رضا شریف‌زادهیک‌شنبه ۱۰ مردادبه اتمام رسیدجزییات دوره
red Windows Exploit
Development Professional
طاها توکلییک‌شنبه ۳۱ مرداددر حال برگزاریجزییات دوره
red Android Application
Hacking Professional
محمدرضا تیمورییک‌شنبه ۷ شهریوردر حال برگزاریجزییات دوره
red Be Cobalt
Strike Sifu
علی مزدارانیپنج‌شنبه ۱ مهر۹۵۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red JavaScript for
Bug Hunters
رضا شریف‌زادهجمعه ۹ مهر۹۵۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
blue Cyber
Threat Hunting
طاها توکلی و مهدی حاتمیشنبه ۱۰ مهر۴.۶۵۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red API
Security Testing
برنا نعمت‌زادهیک‌شنبه ۱۸ مهر۲.۲۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red Hack
With Kali
احسان نیک‌آوریک‌شنبه ۲۷ مهر۱/۸۰۰/۰۰۰ تومانجزییات دوره
blue SOC
Tier 1 Operations
مهدی میرسلطانیپنج‌شنبه ۱۳ آبان۲.۰۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red OWASP Top 10
Web Application Vulnerabilities
رضا شریف‌زادهجمعه ۱۴ آبان۲.۵۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red Red Team
Operation
فرزین کریمیشنبه ۲۲ آبان۴.۵۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
blue Incident
Handling & Response
مهدی حاتمیسه‌شنبه ۱۶ آذر۲.۵۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red Malware Analysis
Professional
طاها توکلیچهارشنبه ۲۴ آذر۲.۵۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره
red Web Hacking
Expert
برنا نعمت‌زادهیک‌شنبه ۲۸ آذر۳.۴۰۰.۰۰۰ تومانجزییات دوره