... احسان نیک‌آور
مدرس

احسان نیک‌آور

دوره های این مدرس

۷ دوره
احسان نیک‌آور
احسان نیک‌آور

Network & Protocols Fundamentals In Cyber Security

  • از۲۳ آذر
  • مقدماتی
  • مسیر آبی
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
احسان نیک‌آور
احسان نیک‌آور

White Hat Hacking Fundamentals

  • از۱۷ فروردین
  • مقدماتی
  • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری