...احسان نیک‌آور
مدرس

احسان نیک‌آور

دوره های این مدرس

۷ دوره
احسان نیک‌آور
احسان نیک‌آور

Penetration Testing Zero to Hero

 • از۲۳ اردیبهشت
 • پیشرفته
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
احسان نیک‌آور
احسان نیک‌آور

Network & Protocols Fundamentals In Cyber Security

 • از۲۳ آذر
 • مقدماتی
 • مسیر آبی
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
احسان نیک‌آور
احسان نیک‌آور

White Hat Hacking Fundamentals

 • از۱۷ فروردین
 • مقدماتی
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
احسان نیک‌آور
احسان نیک‌آور

Penetration Testing Zero to Hero

 • از۲۳ اردیبهشت
 • پیشرفته
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری