اعتبارسنجی گواهینامه

گواهینامه‌ها در راوین

گواهینامه‌ها در راوین

برای دریافت گواهینامه‌ی دوره‌های آکادمی راوین پس از جلسه‌ی پایانی آزمونی برگزار خواهد شد که با قبولی در این آزمون، امکان صدور گواهینامه‌ی دوره برای شما را خواهیم داشت. حضور در آزمون پایانی و دریافت گواهینامه‌ی دوره برای شرکت‌کنندگان اختیاری است.

جدیدترین دوره‌ها