عنوان دوره
مدرس
زمان برگزاری
وضعیت
سطح
قیمت
SOC Tier 1 Operations Zero to Hero

SOC Tier 1 Operations Zero to Hero

۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۰ ساعت

آفلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
Malware Analysis Fundamentals

Malware Analysis Fundamentals

۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۴ ساعت

آفلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان
Android Malware Analysis

Android Malware Analysis

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰ ساعت

آفلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان
Cisco Hardening

Cisco Hardening

۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۵,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Penetration Testing Zero to Hero

Penetration Testing Zero to Hero

۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۰ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
JavaScript Security

JavaScript Security

۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Penetration Testing Zero to Hero

Penetration Testing Zero to Hero

۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۰ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
پیشرفته
۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان
API Attacks & Defense

API Attacks & Defense

۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۴ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
متوسط
۵,۶۰۰,۰۰۰
تومان
Purple Team

Purple Team

۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
پیشرفته
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Web Hacking Professional

Web Hacking Professional

۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۶,۵۰۰,۰۰۰
تومان
PowerShell for Hackers

PowerShell for Hackers

۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۹ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۵,۲۰۰,۰۰۰
تومان
Red Team Operation

Red Team Operation

۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۰۰ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
خبره
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
Windows Log Analysis

Windows Log Analysis

۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۶ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
متوسط
۲,۷۶۰,۰۰۰
تومان
Windows Log Analysis

Windows Log Analysis

۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۶ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۲,۴۰۰,۰۰۰
تومان
CCNA for Cyber Security

CCNA for Cyber Security

۱۸ شهریور ۱۴۰۳
۶۰ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
مقدماتی
۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان
Web Logic Attacks

Web Logic Attacks

۲۵ شهریور ۱۴۰۳
۱۰ ساعت

آفلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
Webshell Hunting

Webshell Hunting

۶ مهر ۱۴۰۳
۸ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
پیشرفته
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
Webshell Hunting

Webshell Hunting

۶ مهر ۱۴۰۳
۸ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
SOC Management

SOC Management

۱۹ مهر ۱۴۰۳
۴۸ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
پیشرفته
۷,۹۰۰,۰۰۰
تومان
Active Directory Attacks

Active Directory Attacks

۲۰ مهر ۱۴۰۳
۴۰ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
پیشرفته
۸,۴۰۰,۰۰۰
تومان