عنوان دوره
مدرس
زمان برگزاری
وضعیت
سطح
قیمت
SOC Tier 1 Operations Zero to Hero

SOC Tier 1 Operations Zero to Hero

۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲۰ ساعت

آفلاین

ظرفیت دارد
سازمانی
۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
Malware Analysis Fundamentals

Malware Analysis Fundamentals

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۴ ساعت

آفلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان
Android Malware Analysis

Android Malware Analysis

۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۰ ساعت

آفلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان
Linux For Cyber Security

Linux For Cyber Security

۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۱ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۵,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Cisco Hardening

Cisco Hardening

۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۰ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۵,۵۰۰,۰۰۰
تومان
OWASP Top 10 Web Application Vulnerabilities

OWASP Top 10 Web Application Vulnerabilities

۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۶ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۵,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Web Application Security

Web Application Security

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۹,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Purple Team

Purple Team

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
پیشرفته
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Threat Hunting Using Sysmon

Threat Hunting Using Sysmon

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۳,۸۷۰,۰۰۰
تومان
Threat Hunting Using Sysmon

Threat Hunting Using Sysmon

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
متوسط
۴,۳۰۰,۰۰۰
تومان
Using Splunk Enterprise Security

Using Splunk Enterprise Security

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Penetration Testing Zero to Hero

Penetration Testing Zero to Hero

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۰ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
پیشرفته
۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان
Penetration Testing Zero to Hero

Penetration Testing Zero to Hero

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۰ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
JavaScript Security

JavaScript Security

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
متوسط
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
API Attacks & Defense

API Attacks & Defense

۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۴ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
متوسط
۵,۶۰۰,۰۰۰
تومان
PowerShell for Hackers

PowerShell for Hackers

۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۵,۲۰۰,۰۰۰
تومان
Red Team Operation

Red Team Operation

۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰ ساعت

حضوری

ظرفیت دارد
خبره
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
Web Hacking Professional

Web Hacking Professional

۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶ ساعت

آنلاین

ظرفیت دارد
پیشرفته
۶,۵۰۰,۰۰۰
تومان