به دوره سازمانی نیاز دارید؟

دوره های سازمانی
عنوان دوره
زمان برگزاری
مدرس
ظرفیت
سطح
قیمت
مبانی امنیت زیرساخت‌های صنعتی

مبانی امنیت زیرساخت‌های صنعتی

۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۴ ساعت
ظرفیت دارد
پیشرفته
۷,۰۰۰,۰۰۰
تومان
OWASP Top 10 Web Application Vulnerabilities

OWASP Top 10 Web Application Vulnerabilities

۲۵ خرداد ۱۴۰۲
۳۹ ساعت
ظرفیت دارد
متوسط
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
Cisco Ise Device Administration and NAC

Cisco Ise Device Administration and NAC

۲ تیر ۱۴۰۲
۲۴ ساعت
ظرفیت دارد
متوسط
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
Network & Protocols Fundamentals

Network & Protocols Fundamentals

۱۰ تیر ۱۴۰۲
۳۹ ساعت
ظرفیت دارد
متوسط
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Threat Hunting Using Sysmon

Threat Hunting Using Sysmon

۱۴ تیر ۱۴۰۲
۲۸ ساعت
ظرفیت دارد
متوسط
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Web Logic Attacks

Web Logic Attacks

۲۲ تیر ۱۴۰۲
۱۶ ساعت
ظرفیت دارد
متوسط
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
Python for Bug Hunters

Python for Bug Hunters

۲۹ تیر ۱۴۰۲
۳۰ ساعت
ظرفیت دارد
متوسط
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
AV/EDR Bypass

AV/EDR Bypass

۱۳ مرداد ۱۴۰۲
۸ ساعت
ظرفیت دارد
پیشرفته
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
Build ELK As A SIEM

Build ELK As A SIEM

۱۸ مرداد ۱۴۰۲
۲۰ ساعت
ظرفیت دارد
متوسط
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
Network Security Professional

Network Security Professional

۴ شهریور ۱۴۰۲
۳۹ ساعت
ظرفیت دارد
پیشرفته
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
Webshell Hunting

Webshell Hunting

۱۰ شهریور ۱۴۰۲
۸ ساعت
ظرفیت دارد
پیشرفته
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان