...رضا شریف‌زاده
مدرس

رضا شریف‌زاده

دوره های این مدرس

۵ دوره
رضا شریف‌زاده
رضا شریف‌زاده

OWASP Top 10 Web Application Vulnerabilities

  • از۱۳ اردیبهشت
  • متوسط
  • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری