...مهدی حاتمی
مدرس

مهدی حاتمی

 • مسیر آبی

دوره های این مدرس

۷ دوره
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Ransomware Threat Hunting

 • از۱۳ آبان
 • پیشرفته
 • مسیر آبی
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Windows Persistence Techniques

 • از۹ فروردین
 • پیشرفته
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Abusing Windows Features

 • از۵ تیر
 • پیشرفته
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

(Attacking Active Directory (Using MIMIKATZ

 • از۲۵ اسفند
 • متوسط
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Active Directory Attacks

 • از۲۴ آبان
 • پیشرفته
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Threat Hunting & Incident Response

 • از۲۳ بهمن
 • پیشرفته
 • مسیر آبی
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری

منابع و مقالات مدرس

۷ منبع